KOTŁY 5 KLASY

Kotły 5 klasy produkowane przez firmę Dragon to nowoczesne urządzenia pozwalające na ogrzanie pomieszczeń przy znikomej emisji szkodliwych substancji. Dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym palniki kotłów 5 klasy spalają podawany opał bardzo dokładnie, znacznie ograniczając powstawanie zawieszonych w gazach spalinowych cząstek i pyłów. Wysoka temperatura panująca w komorze spalania sprzyja dopalaniu wszystkich uwalniających się związków chemicznych, a specjalne ukształtowanie wymiennika ciepła sprzyja efektywnemu pobieraniu energii zgromadzonej w rozgrzanych spalinach.
Kotły klasy 5 oferują wysokie parametry efektywności energetycznej oraz ścisłe przestrzeganie norm emisji według PN-EN 303-5:2012. Zgodnie z wymogami tej regulacji kotły przy pracy ze swoją mocą nominalną mogą emitować jedynie 40 mg/m3 pyłu (tzw. PM). Jednocześnie przy pracy z mocą nominalną oraz z 30% obciążeniem nie mogą przekraczać wartości emisji ustalonych dla organicznych związków gazowych (OGC) na poziomie 20 mg/m3. W tych samych warunkach (moc nominalna oraz 30% obciążenie) nie mogą także wytwarzać więcej niż 500 mg/m3 tlenku węgla (CO).

Kotły EkoDesign

Kotły EkoDesign zgodne z zasadami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE wprowadzonymi przez rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 oraz 2015/1189 charakteryzują się spełnianiem jeszcze bardziej wyśrubowanych wymagań. W ich przypadku poziomy emisji oraz efektywność energetyczna są podawane dla średniej ważonej z pracy z obciążeniem 30% oraz pracy z mocą nominalną. Przy obliczaniu średniej większą wagę, bo aż 0,85 mają wartości uzyskiwane przy zmniejszonym obciążeniu. Normy EcoDesign biorą bowiem pod uwagę to, że przez większość czasu swego działania kocioł pracuje, nie osiągając swojej mocy nominalnej.
Dla kotłów Ekodesign sezonowa efektywność energetyczna (średnia ważona) musi być na poziomie przynajmniej 75% (kotły o mocy poniżej 20kW) oraz przynajmniej 77% (kotły o mocy powyżej 20 kW). Dopuszczalny poziom emisji tlenku węgla to 500 mg/m3, a organicznych związków gazowych 20 mg/m3. PM może osiągać 40 mg/m3, zaś emisja tlenków azotu 350 mg/m3 dla kotłów na węgiel kamienny.

Kotły ekologiczne

Urządzenia spełniające wymogi klasy 5 oraz EcoDesign produkowane przez firmę Dragon można z całą odpowiedzialnością nazwać kotłami ekologicznymi. W ich przypadku emisja substancji powstających podczas spalania opału jest utrzymywana na bardzo niskim poziomie, a ich sprawność bardzo wysoka. Używanie kotłów tego rodzaju przyczynia się do poprawy jakości powietrza i znacznie redukuje powstające w sezonie grzewczym zanieczyszczenia.

KOVERT

Kotły KOVERT z podajnikiem ślimakowym przeznaczone są do do wysoko efektywnego spalania groszku. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zaliczają je do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła. Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.

zobacz więcej

DRAGON V

Kotły z podajnikiem automatycznym DRAGON V z  podajnikiem ślimakowym charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i czystością spalania węgla kamiennego, tzw. eko- groszku.
Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.
Obsługa kotła DRAGON V ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika. Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie zbiornika C.W.U. Latem.

zobacz więcej

DRAGON V PLUS

Kotły z podajnikiem automatycznym DRAGON V z podajnikiem ślimakowym charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i czystością spalania węgla kamiennego, tzw. eko- groszku.
Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.
Obsługa kotła DRAGON V ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika. Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie zbiornika C.W.U. Latem.

zobacz więcej

DRAGON DUO V

DRAGON DUO V jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie. Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowany do automatycznego podawania paliwa i spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu. Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej.

zobacz więcej